Syndyk masy upadłości Fruvitaland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrawinie (sygn. akt IX GUp 28/20) oferuje do sprzedaży z wolnej ręki , w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty:

a) prawo własności nieruchomości gruntowej – działek gruntu nr 492 i 493/1 o powierzchni łącznej 0,49 ha – zabudowanej budynkiem sortowniczo-przechowalniczym, położonej w miejscowości Granice, gmina Chodel, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1O/00066915/1, wraz z maszynami, urządzeniami i pozostałymi ruchomościami stanowiącymi wyposażenie obiektu za cenę netto nie niższą niż 2 662 225 zł (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych) – wadium 266 222 zł

b) prawo własności nieruchomości gruntowej – działki gruntu nr 19/8 o powierzchni 1,87 ha – zabudowanej budynkiem sortowniczo-przechowalniczym, położonej w miejscowości Piotrawin, gmina Łaziska, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskiem VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1O/00039150/2, wraz z maszynami, urządzeniami i pozostałymi ruchomościami stanowiącymi wyposażenie obiektu za cenę netto nie niższą niż 25 747 500 zł (dwadzieścia pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych), – wadium 2 574 750 zł

c) prawo własności nieruchomości gruntowej – działki gruntu nr 19/9 o powierzchni 1,87 ha – położonej w miejscowości Piotrawin, gmina Łaziska, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskiem VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1O/00069170/7 za cenę netto nie niższą niż 309 000 zł ( trzysta dziewięć tysięcy złotych ) – wadium 30 900 zł

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest uiszczenie wadium na rachunek bankowy masy upadłości o nr 32 2490 0005 0000 4530 3595 3623 w terminie do dnia 30.08.2021 r.  (liczy się data uznania środków na rachunku masy upadłości)

2. Oferty należy składać w terminie do dnia 30 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00  do biura syndyka ul. Rapackiego 12/4 20-150 Lublin (liczy się data wpływu oferty do Biura syndyka ),

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 września 2021 r. o godzinie 10.00 w biurze syndyka masy upadłości ul. Rapackiego 12/4 20 -150 Lublin

4. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanych składników majątkowych znajdują się w biurze syndyka ul. Rapackiego 12/4, 20-150 Lublin oraz pod numerem telefonu 601 375 135

Regulamin konkursu ofert

Opis obiektu Granice

Ruchomości Granice

Opis obiektu Piotrawin

Ruchomości Piotrawin