Syndyk masy upadłości  Fruvitaland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrawinie (sygn. akt IX GUp 28/20)  oferuje do sprzedaży  z wolnej ręki , w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty.

a)  prawo własności nieruchomości gruntowej – działki gruntu nr 19/8 o powierzchni 1,87 ha – zabudowanej budynkiem sortowniczo-przechowalniczym o powierzchni użytkowej 7 767 m2 położonej w miejscowości Piotrawin, gmina Łaziska, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskiem VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1O/00039150/2 wraz z linią do sortowania i pakowania firmy  MAF RODA   za cenę netto nie niższą niż 17 601 275  zł (siedemnaście milionów sześćset jeden  tysięcy dwieście siedemdziesiąt  pięć złotych),                                                

b)  prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej  – działki gruntu nr 19/9 o powierzchni 1,87 ha – położonej w miejscowości Piotrawin, gmina Łaziska, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskiem VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1O/00069170/7 za cenę netto nie niższą niż 216 300 ,00  zł ( dwieście szesnaście  tysięcy trzysta  złotych )

c )  5 udziałów w kapitale zakładowym spółki FVL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrawinie stanowiących 100 % udziałów w spółce FVL sp. z o.o. za kwotę nie niższą niż 5 000 zł

Pisemne oferty  można  składać w terminie do dnia  31 marca 2023 r. do godz. 14.00  do biura syndyka  ul. Rapackiego 12/4, 20-150 Lublin (liczy się data wpływu oferty do Biura syndyka ),

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanych składników majątkowych znajdują się na stronie internetowej fruvitaland.pl  i w biurze syndyka oraz pod numerem telefonu 601 37 51 35 .

Opis obiektu w Piotrawinie

Zdjęcia obiektu

Położenie działek