Syndyk masy upadłości Beaty Grabowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt LU1S/GUp-s/526/2022 ) oferuje do sprzedaży  następujące składniki majątku masy upadłości.

                

Syndyk masy upadłości Beaty Grabowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt LU1S/GUp-s/526/2022 ) oferuje do sprzedaży  następujące składniki majątku masy upadłości:

a) nieruchomość gruntowa – działka nr 209 o powierzchni 1 800 m2 zabudowana budynkiem produkcyjno-magazynowym o łącznej powierzchni 533 m², położona w Tyśmienicy gmina Parczew dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr  LU1R/00036935/0

cena 236 000,00  zł  ( wadium 23 600 zł )

b) nieruchomość gruntowa –  działka nr 1597 o powierzchni 1 900 m2 niezabudowana, położona  w Tyśmienicy, gmina Parczew dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr  LU1R/00036935/0

cena 4 249,00  zł ( wadium 430 zł )

c) nieruchomość gruntowa –  działka nr 458 o powierzchni 700 m2 niezabudowana, położona w Tyśmienicy, gmina Parczew dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr  LU1R/00015607/9

cena 1 217,00  zł  ( wadium 130 zł )

d) nieruchomość gruntowa –  działka nr 1799 o powierzchni 5 300 m2 niezabudowana, położona w Tyśmienicy, gmina Parczew dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr  LU1R/00015607/9

cena 6 837,00  zł ( wadium 690 zł )

e) udział w nieruchomości gruntowej w wysokości 1/4 –  działka nr 1974 o powierzchni 8 600 m2 niezabudowana, położona w Tyśmienicy, gmina Parczew dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr  LU1R/00024282/0- cena za ¼ udziału 2 773,50  zł  ( wadium 280 zł )

1.Oferty zakupu poszczególnych składników objętych konkursem ofert  należy kierować,
w zamkniętej  kopercie z adnotacją „Oferta zakupu   – NIE OTWIERAĆ” na adres: Biuro syndyka. ul. Rapackiego 12/4 w terminie do dnia 2 czerwca 2023 r. do godziny 14.00  ( decyduje data wpłynięcia oferty do biura syndyka ).

2. Rozpoznanie ofert nastąpi w biurze syndyka dnia 5 czerwca  2023 roku o godzinie 11.00

3. Warunkiem przyjęcia oferty jest: uiszczenie wadium na rachunek masy upadłości w Alior Bank S.A. 14 2490 0005 0000 4530 9803 2589  w terminie do dnia 2 czerwca  2023 r. (decyduje data zaksięgowania na rachunku bankowym masy upadłości);

4. Ważna oferta powinna zawierać następujące dane:

a) dokładne określenie oferenta wraz z adresem (imię i nazwisko bądź nazwa firmy z adresem siedziby i statusem prawnym), numer telefonu kontaktowego, a także numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium;

b) przypadku przedsiębiorców aktualny wypis z właściwych rejestrów (KRS-u lub ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą);

c) oferowaną cenę, która nie może być niższa niż cena zamieszczona w ogłoszeniu;

d) dowód wpłaty wadium;

e) zobowiązanie nabywcy do pokrycia opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży;

f) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu niniejszego konkursu  ofert oraz oświadczeniem, iż jest mu znana sytuacja prawna, faktyczna oferowanego przedmiotu sprzedaży i w związku z tym nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;

5. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na poszczególny składnik majątku objęty sprzedażą ofertową.

6. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert, syndyk  zastrzega sobie prawo przeprowadzenia licytacji.  Kwota postąpienia w przypadku licytacji wynosić będzie 10 000 zł (dziesięć tysięcy  złotych ) w przypadku  nieruchomości oznaczonej literą a. i 200 zł ( dwieście złotych ) w   przypadku nieruchomości oznaczonych literami od b do e. 

7. Wyboru oferty dokona syndyk.

8. Syndykowi  zastrzega się prawo  unieważnienia konkursu ofert w części lub całości bez podania przyczyny.

9. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanych składników majątku masy upadłości, regulamin konkursu ofert  można uzyskać w biurze syndyka lub telefonicznie pod nr 601 37 51 35.

REGULAMIN KONKURSU OFERT

OGŁOSZENIE