Oferta sprzedaży składników majątku masy upadłości FTK Sp. z o.o. z siedzibą w Krasnymstawie

Syndyk masy upadłości  FTK Sp.z.o.o. z siedzibą w Krasnymstawie  (sygn. akt IX GUp 13/18 ) oferuje do sprzedaży następujące składniki majątku masy upadłości:

A) nieruchomość gruntowa – prawa wieczystego użytkowania działek nr 1455/1; 2086/1; 2087/1; 2088/1; 2089/1; 2090/1; 2091/1; 2092/1 o łącznej  powierzchni 0,7300 ha, zabudowanej      obiektami skupu tytoniu położonej w miejscowości Nielisz  Nielisz dla której Sąd Rejonowy w Zamościu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr ZA 1Z/00062381/2  za cenę netto 302 000 zł / słownie: trzysta dwa tysiące złotych /

B) nieruchomość gruntowa – prawa wieczystego użytkowania działki nr 213 powierzchni 0,69 ha, zabudowanej obiektami skupu tytoniu położonej w miejscowości Janowica gm. Cyców dla której Sąd Rejonowy we Włodawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU 1W/00021598/1                                          za cenę netto   120 000 zł / słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych/ ,

C) nieruchomość gruntowa – prawa wieczystego użytkowania niezabudowanej działki nr 267/2 powierzchni 0,1800 ha, położonej w miejscowości Trawniki   Trawniki dla której Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku  V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU 1I/00111428/5                     za cenę netto 48 500 zł / słownie: czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych / ,

D) zorganizowaną część przedsiębiorstwa położonego w Krasnymstawie ul. Leśna 2 w skład , którego wchodzą :

a. nieruchomość gruntowa – prawo wieczystego użytkowania działek nr 2876/1; 2876/2; 2876/3; 2876/4; 2876/5 o łącznej powierzchni 5,9793 ha, zabudowanej obiektami biurowo-socjalno-produkcyjno-magazynowymi dla której prowadzone są przez Sad Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgi wieczyste nr ZA 1K/00057942/3; ZA 1K/00057945/4; ZA1K/00057943/0; ZA1K/00057944/7 ,

b. linia fermentacyjna liści tytoniowych typu Cardwell,

c. linia produkcyjna krajanki,

d. linia produkcji tytoniu do fajki wodnej,

e. wyposażenie laboratorium,

za  łączną cenę  netto 28 098 000 zł  / słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt  osiem tysięcy złotych /

     

  1. Oferty zakupu poszczególnych składników majątkowych należy kierować,

    w zapieczętowanej nieprzeźroczystej kopercie, z adnotacją „Oferta zakupu – upadłość sygn. akt IX GUp 13/18- NIE OTWIERAĆ” na adres Biura syndyka ul. Leśna 2 22-300 Krasnystaw    terminie do dnia 12 lipca  2019 r.

  2. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 15 lipca 2019 roku o godzinie 10.00 w biurze syndyka Leśna 2 w Krasnymstawie

  3. Warunkiem przyjęcia oferty jest uiszczenie wadium w wysokości 10 % ceny poszczególnych składników objętych przetargiem na rachunek masy upadłości w              Alior Bank SA 14 2490 0005 0000 4530 9803 2589  w terminie do dnia 12 lipca  2019 r. (decyduje data zaksięgowania na rachunku bankowym masy upadłości);

  4. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na poszczególny składnik majątku objęty przetargiem.

  5. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanych składników majątku masy upadłości, regulamin sprzedaży można uzyskać w biurze syndyka lub telefonicznie pod nr 601 37 51 35.