Przetarg pisemny nieograniczony w toku postępowania upadłościowego Magnum Sp z o.o. z siedzibą w Lublinie

Sędzia-komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Magnum spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (IX GUp 22/19) w dniu 13 marca 2020 roku o godzinie 10.00 w Sądzie Rejonowym  Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Wyszyńskiego 18 21-040 Świdnik sala XXIV  odbędzie się przetarg ofertowy pisemny nieograniczony, w trybie którego dokonana będzie sprzedaż składników majątkowych wchodzących w skład masy upadłości Magnum spółki z.o.o. z siedzibą w Lublinie w postaci:

  1. nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 63/5 o powierzchni 0,1324 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym położonej w miejscowości Turka gm. Wólka  dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód  w Lublinie z siedzibą w Świdniku  V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU 1S/00003808/2 za cenę netto 354 000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) –  wadium 35 400 zł.

  1. prawa wieczystego użytkowania działki nr 2/1 o powierzchni 0,0687 ha, zabudowanej budynkiem biurowym położonej w Lublinie ul. Garbarska 20 dla której Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie  X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU 1I/00188123/7  za cenę netto 2 582 000 zł                        (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt  dwa tysiące złotych) wadium 258 200 zł.

       a. wadium należy wpłacić do dnia 10 marca 2020 roku na rachunek masy upadłości w ALIOR BANK SA 77 2490 0005 0000 4530 2998 2172 – liczy się data uznania       środków na rachunku masy

      b. oferty należy składać w terminie do dnia 10 marca 2020 r. godz. 15.30 ( liczy się data wpływu oferty do Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku  biuro  podawcze sądu lub sekretariat IX Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ),

      c. szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanych składników majątku masy upadłości, warunki  przetargu ofertowego można uzyskać w biurze syndyka lub telefonicznie pod nr 601 37 51 35

 

Warunki przetargu