Oferta sprzedaży składników majątku masy upadłości FTK Sp. z o.o.

Syndyk masy upadłości FTK Sp.z.o.o. z siedzibą w Krasnymstawie  (sygn. akt IX GUp 13/18 ) oferuje do sprzedaży następujące składniki majątku masy upadłości:

  1. Linia do produkcji krajanki tytoniowej – cena netto 1 280 000 zł , wadium 128 000 zł

  2. Linia produkcji tytoniu do fajki wodnej – cena netto 288 000 zł  , wadium 28 000 zł

  1. Oferty zakupu poszczególnych składników objętych konkursem ofert należy kierować,

    w zapieczętowanej nieprzeźroczystej kopercie z adnotacją „Oferta zakupu   – upadłość sygn. akt IX GUp 13/18- NIE OTWIERAĆ”  na adres: Biuro syndyka masy upadłości FTK sp. z.o.o. Leśna 2 23-200 Krasnystaw w terminie do dnia  19 lutego 2020 r. do godziny 14.30 ( decyduje data oferty do biura syndyka ).

  2. Rozpoznanie ofert nastąpi w biurze syndyka dnia 20 lutego o godzinie 10.00

  3. Warunkiem przyjęcia oferty jest uiszczenie wadium na rachunek masy upadłości w Alior Bank SA 14 2490 0005 0000 4530 9803 2589  w terminie do dnia 19 lutego 2020 r. (decyduje data zaksięgowania na rachunku bankowym masy upadłości);

  4. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na poszczególny składnik majątku objęty sprzedażą ofertową.

  5. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanych składników majątku masy upadłości, regulamin konkursu ofert można uzyskać w biurze syndyka lub telefonicznie pod nr 603 485 791 oraz na stronie internetowej:   ftk.pl