Syndyk masy upadłości Magnum sp. z.o.o. w upadłości z siedzibą w Lublinie oferuje do sprzedaży:

 1. nieruchomość  gruntową – prawa wieczystego użytkowania działki nr 2/1 o powierzchni 0,0687 ha, zabudowanej budynkiem biurowym położonej w Lublinie ul. Garbarska 20  dla której Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie  X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU 1I/00188123/7  za cenę netto 2 582 000 zł  / słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt  dwa tysiące złotych /

2. ruchomości w postaci sprzętu do ćwiczeń, sprzętu fitness, sprzętu rtv, komputerowego, biurowego  i innych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze syndyka ul. Rapackiego 12/4 20-150 Lublin  lub telefonicznie pod nr 500 279 217 lub 601 375 135

WYKAZ RUCHOMOSCI DO SPRZEDAŻY